กรมท่าอากาศยาน เปิดรับฟังความเห็นท้องถิ่นปมสร้าง สนามบินบึงกาฬ

0
79

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับฟังความเห็นท้องถิ่นปมสร้าง สนามบินบึงกาฬ

เมื่อวันที่ 9 ก.ค. นายทวี เกศิสำอาง อธิบดีกรมท่าอากาศยาน กล่าวว่า ได้มอบหมายให้ นายอาทิตย์ วินิจสร ผู้อำนวยการกองก่อสร้างและบำรุงรักษา เป็นผู้แทนกรมท่าอากาศยาน เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างท่าอากาศยานบึงกาฬ โดยมี นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานเปิดการประชุม และมีเจ้าหน้าที่จาก หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมรับฟัง

สำหรับโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้าง ท่าอากาศยานบึงกาฬ มีระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 23 มกราคม 2564 รวม 270 วัน มีขอบเขตการศึกษา 4 ด้าน ดังนี้

1. การประเมินความเป็นไปได้ โดยมีเกณฑ์การเลือกพื้นที่ที่เหมาะสม ซึ่งพิจารณาจากด้านวิศวกรรม ด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจการลงทุน

2. การสำรวจออกแบบระบบท่าอากาศยานและจัดทำรูปแบบรายละเอียดเบื้องต้น เช่น การประเมินค่าชดเชยอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น การออกแบบลักษณะของท่าอากาศยาน ประมาณราคาค่าก่อสร้างเบื้องต้น

3. การศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น

4. จัดให้มีการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง โดยจัดให้มีการประชุม 3 ครั้ง คือ ครั้งที่1 การจัดประชุมปฐมนิเทศโครงการ(ช่วงเริ่มต้นศึกษา) เพื่อนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นของโครงการ ครั้งที่2 การจัดประชุมกลุ่มย่อยในพื้นที่โครงการ เพื่อเสนอตำแหน่งพื้นที่ที่จะใช้ในการก่อสร้าง ครั้งที่3 การจัดประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ เพื่อเสนอลักษณะของท่าอากาศยาน

โดยการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 นี้ กรมท่าอากาศยานได้นำเสนอข้อมูลเบื้องต้นของโครงการ และพื้นที่ที่มีศักยภาพ รวมถึงขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และรับฟังความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมเบื้องต้นด้วย ซึ่งจากศักยภาพด้านต่างๆของจังหวัดบึงกาฬ ทั้งในด้านการท่องเที่ยวที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ โบราณคดีและวิถีชีวิตประชาชน จึงทำให้หลายปีที่ผ่านมามีจำนวน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเพิ่มขึ้นทุกปี กรมท่าอากาศยานจึงได้รับงบประมาณให้ดำเนินโครงการดังกล่าว

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.