จุฬาฯ ลดค่าเทอม-มอบทุนการศึกษา ช่วยนิสิตที่ได้รับผลกระทบจากโควิด

0
177

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศลดค่าเทอม-มอบทุนการศึกษา ช่วยเหลือนิสิตที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 สนับสนุน ซิมการ์ดใช้เรียนออนไลน์จากที่พัก

เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ รองอธิการบดีด้านการพัฒนานิสิตจุฬาฯ เปิดเผยว่า หลักการที่จุฬาฯ ยึดถือมาตลอดคือ “จะต้องไม่มีนิสิตจุฬาฯ คนใดที่ต้องออกจากจุฬาฯ เพราะไม่มีเงินเรียน” เฉพาะปีการศึกษา 2562 จุฬาฯ พิจารณามอบทุนอุดหนุนการศึกษา และทุนสงเคราะห์สวัสดิภาพนิสิตไปแล้วกว่า 4,022 ทุน มูลค่ามากกว่า 100 ล้านบาท

เกาะติดข่าว กดติดตามไลน์ ข่าวสด

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมีความเห็นใจและเข้าใจความเดือดร้อนของนิสิตและครอบครัว ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ทางจุฬาฯจึงพิจารณาการช่วยเหลือแก่นิสิตทุกระดับการศึกษา และทุกสาขาวิชาด้วยการดำเนินนโยบาย “10 Plus” คือ ลดค่าเล่าเรียนการศึกษาร้อยละ 10

โดยคณะและหน่วยงานต่างๆ สามารถพิจารณาลดค่าธรรมเนียมการศึกษาที่นอกเหนือจากค่าเล่าเรียนได้อีก พร้อมสนับสนุนทุนการศึกษาและการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายต่างๆ แก่นิสิต โดยมีรายละเอียดในแต่ละด้าน ดังนี้

การลดค่าเล่าเรียน จุฬาฯ มีนโยบายลดค่าเล่าเรียนร้อยละ 10 แก่นิสิตในทุกระดับการศึกษาในปีการศึกษา 2563 ในทุกสาขาวิชา ทั้งนี้ ในแต่ละคณะ/หน่วยงานมีสิทธิพิจารณาลดการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับหลักสูตรพิเศษ และหลักสูตรที่เก็บค่าธรรมเนียมที่นอกเหนือจากค่าเล่าเรียนปกติได้อีก

การสนับสนุนทุนการศึกษา แบ่งเป็นทุนประเภทต่างๆ ดังนี้

ทุนอุดหนุนการศึกษาสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี โดยยกเว้นค่าเล่าเรียนและช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการดำเนินชีวิต และค่าใช้จ่ายในการศึกษาในปีการศึกษาหน้า โดยเพิ่มทุนอุดหนุนการศึกษาจากเดิม ปีละประมาณ 3,000 ทุน เพิ่มเป็น 4,500 ทุน เป็นจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้น ประมาณ 120 ล้านบาท

ทุนยกเว้นค่าเล่าเรียนสำหรับนิสิตปริญญาโท/เอก จัดสรรเพิ่มเติมจากเดิม 142 ทุน รวมเป็นเงินประมาณ 6 ล้านบาท

การช่วยเหลือค่าใช้จ่าย แบ่งเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้

ทุนสงเคราะห์สวัสดิภาพนิสิตวงเงิน 30 ล้านบาท เป็นการให้ทุนช่วยเหลือนิสิตทุกระดับการศึกษา ทั้งปริญญาตรี โท เอก และครอบครัวของนิสิตที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เช่น ถูกเลิกจ้าง ถูกลดเงินเดือน มีรายได้สุทธิต่อครัวเรือนไม่เกิน 25,000 บาทต่อเดือน เริ่มดำเนินการตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป โดยจะสนับสนุนให้นิสิตคนละไม่เกิน 10,000 บาท ในขั้นแรกมีเป้าหมายที่จะช่วยเหลือนิสิต 4,000 คน และอาจขยายจำนวนและวงเงินได้อีกตามความเดือดร้อนจำเป็น

ทุนนิสิตช่วยงาน เพิ่มจากเดิมที่ใช้อยู่อีก 1.6 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการจ้างนิสิตให้มีงานทำในมหาวิทยาลัย โดนเน้นงานที่ทำออนไลน์ ได้ค่าจ้างชั่วโมงละ 100 บาท ไม่เกิน 500 บาทต่อวัน เริ่มตั้งแต่ 20 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

สวัสดิการนิสิตหอพัก ในปีการศึกษา 2562 ดำเนินการเยียวยานิสิตหอพักกว่า 750 คน ที่กลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 โดยจ่ายเงินค่าหอพักคืน 50% สำหรับนิสิตหอพักประเภทรายเทอม และยกเว้นเก็บค่าหอพัก 2 เดือน (เมษายน-พฤษภาคม) สำหรับนิสิตหอพักที่จ่ายแบบรายเดือน รวมเป็นเงินประมาณ 3.5 ล้านบาท

และสำหรับค่าหอพักในปีการศึกษา 2563 ได้พิจารณาลดค่าหอพัก ร้อยละ 50-100 สำหรับนิสิตหอพักประเภทรายเทอม และลดค่าหอพัก ร้อยละ 25-50 สำหรับนิสิตหอพักประเภทรายเดือน โดยให้นิสิตที่มีความเดือดร้อนจำเป็นสมัครขอรับการช่วยเหลือมาได้

การสนับสนุน SIM Card สำหรับการเรียนออนไลน์ให้นิสิต เพื่อให้นิสิตสามารถเรียนออนไลน์จากที่พักอาศัยได้อย่างสะดวก ตามประกาศจุฬาฯ เรื่องสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ตั้งแต่ 23 มีนาคม-ธันวาคม 2563 รวมจำนวน SIM Card ที่มอบให้นิสิตประมาณ 5,000 ซิม ตามความเดือดร้อนจำเป็นและการร้องขอของนิสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยพร กล่าวว่า จุฬาฯ มีเกณฑ์พิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่นิสิตที่มีความจำเป็น ความเดือดร้อนเป็นอันดับแรก ขอให้นิสิตแจ้งความประสงค์เข้ามาผ่านระบบ CU NEX เรามีทุนการศึกษา พร้อมทั้งสนับสนุนค่าใช้จ่ายแก่นิสิต

และเร็วๆ นี้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจัดสรรเงินและมาตรการอื่นๆ เพิ่มเติมอีก เช่น การยืดเวลาการชำระค่าเล่าเรียน การให้การสนับสนุนอุปกรณ์ในการเรียนออนไลน์ เป็นต้น เพื่อช่วยเหลือนิสิตให้ครอบคลุมทุกด้าน ขอให้นิสิตติดตามข่าวของจุฬาฯ ที่จะมีการประกาศต่อไป

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.